รู้จักดีแลนด์

รางวัลเกียรติยศ

good governance 9 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

รางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม"

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เป็น 1 ใน 9 จาก 85 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสูงสุดด้านมาตรฐานธรรมมาภิบาลธุรกิจและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี  2562” ที่จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรมโปร่งใส และมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ดี-แลนด์ ยึดหลัก To Give Before หรือเริ่มคิดจากการให้ ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาาลเป็นพื้นฐาน และเดินหน้าผลักดันวัฒนธรรรมองค์กร “CARE(SS)” หรือการใส่ใจดูแลกันด้วยหัวใจ

รางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2562

สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย สมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ที่นำทีมคณะผู้บริหาร จาก บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมรับรางวัลชมเชย ประเภทธุรกิจขนาดกลาง จากโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ซึ่ง กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้กรอบวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พิธีจัดขึ้น ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ดีแลนด์ชนะเลิศ รางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับรางวัล SME EXCELLENT AWARDS 2017 ระดับ Platinum ในประเภทธุรกิจบริการ โดย คุณศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ โดยรางวัลดังกล่าวจัดโดย TMA มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวมและเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งต่อตัวเองและประเทศชาติ

ผู้บริหาร

MD Dland new ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

สุเทพ  ปัญญาสาคร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ศิริพงษ์   สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

พอพล  พลูละออ
รองกรรมการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด

นโยบายคุณภาพ
ผู้บริหารดีแลนด์
รางวัลเกียรติยศ
พันธกิจ

นโยบายคุณภาพ

"เราจะเป็นผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง"

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ซึ่งการขอการรับรองระบบของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

> วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))

> วันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

> วันที่ 15 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

มีการเพิ่มข้อกำหนดในเรื่องการทำความเข้าใจกับองค์กรและบริบทองค์กร การทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้สำหรับการดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

วิสัยทัศน์

"นำคุณภาพการอยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยม"

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ของลูกค้าอย่างพิถีพิถันในมิติของชีวิตส่วนตัว ครอบครัวและงาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแก่ลูกค้า ภายใต้การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความสุขของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ

พันธกิจ

Quality of Life

พัฒนาที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพและเหมาะสมในการใช้ชีวิต โดยออกแบบและก่อสร้างด้วยฝีมือและวัสดุที่มีคุณภาพ บนความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า

Customer Coziness

สร้างความสัมพันธ์และการบริการที่อบอุ่นแก่ลูกค้าภายในและภายนอก โดยยึดหล้กการเข้าถีงง่าย รับฟังอย่างจริงใจ สื่อสารด้วยไมตรี และบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว

Good Governance

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

Develop Business Sustainability

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ในทุกที่ที่เราไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Develop People Capabilities

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจควบคู่กันไป

ประวัติความเป็นมา

history 1 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545

จากจุดกำเนิดบนความร่วมมือ

จากความร่วมมือของลูกหลานคนสมุครสาครที่ใช้ชีวิตในวันเด็กและเติบโตในจังหวัดนี้ที่เห็นโอกาสจาก “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ที่ครอบครัวทำว่าน่าจะสร้างโอกาสก้าวหน้าทางการลงทุนในอนาคต ซึ่งวันหนึ่งมีที่ดินแปลงเล็กในทำเลที่น่าสนใจ จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ “ดี-แลนด์” ในความร่วมมือลงทุนบนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 

history 2 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546

ริเริ่มคิดและพัฒนาแบบบ้านให้มีความทันสมัยออกสู่ตลาด

ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่และมีความคิดที่อยากจะพัฒนาแบบบ้านที่มีความทันสมัยออกสู่ตลาด ให้มีความแตกต่าง จากบ้านทั่วๆ ไปในยุคนั้น แต่ก็คงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยพื้นฐานที่เราทราบดีกว่าคนที่สมุทรสาครต้องการอะไร ดังนั้นทุกองค์ประกอบดังกล่าว จึงถูกสร้างขึ้นบนแบบบ้าน ใน “โครงการแรกของดี-แลนด์” นั่นก็คือ “โครงการรินรดา ท่าจีน”

 

history 3 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2547-2549
พ.ศ. 2547-2549

เดินหน้าสู่โครงการที่สอง

โครงการแรกที่ประสบความสำเร็จด้วยดี จากยอดขายที่สามารถปิดโครงการได้ในเวลาไม่ถึงปี เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแรงส่งที่มีพลังมากยิ่งขึ้น เราจึงเดินหน้าด้วยการเริ่มต้นโครงการที่สองจากที่ดินผืนใหญ่ขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการรินรดา โอเรียนทอล” โดยมีการวางแผนสินค้าภายในโครงการที่มีความหลายหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น / ทาวน์โฮม 3 ชั้น / อาคารพาณิชย์ / ทาวน์โฮม 3 ชั้นเล่นระดับ / บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เป็นต้น 

 

 

history 4 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

Develop Total Quality of Life

ในช่วง 4 ปี 2 โครงการ ที่ผ่านมาทำให้ดี-แลนด์รู้จักความต้องการ และเข้าถึงหัวใจของคนซื้อบ้านมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องแบบบ้าน และฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย จึงเกิดแผนก “ลูกค้าอบอุ่น” ขึ้น ด้วยความที่เป็นบริษัทคนท้องถิ่น ทำให้ดี-แลนด์ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะจบกระบวนการขายแล้วก็ตาม ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาลูกค้าผ่าน 3D Experience จากดี-แลนด์คือ  ” Design / Difference / Develop Total Quality of Life ” ในทุก ๆ โครงการของดี-แลนด์

history 5 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2551-2552
พ.ศ. 2551-2552

โครงการ The Proud หนึ่งในผลงานบนความภูมิใจจาก ดี-แลนด์

แบบบ้านและการบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ ดี-แลนด์ ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราคิดที่อยากจะพัฒนาโครงการต่อมา ซึ่งต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ มากขึ้น ที่เน้นส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการดีขึ้น จึงเกิดเป็น “โครงการ The Proud “ หนึ่งในผลงานบนความภูมิใจจาก “ดี-แลนด์”

 

 

 

history 6 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

เปิดตัวโครงการทาวน์โฮม "บ้านดี"

จากชื่อเสียงของดี-แลนด์ ที่ผ่านประสบการณ์การพัฒนาโครงการมาตลอด 9 ปี ในพื้นที่สมุทรสาคร ด้วยเมืองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยคนจาก หลากหลายอาชีพ-ธุรกิจที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่ เข้ามาทำงาน “ดี-แลนด์” มองเห็นโอกาสในการพัฒนา โครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ “บ้านดี” เพื่อนำเสนอทาวน์โฮม ที่มีรูปแบบดีไซน์และฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มต้นในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

 

history 7 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

ดีแลนด์ ใช้ใจคิด เพื่อชีวิตอีกขั้น

เดินหน้าอย่างเต็มกำลังกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี วันนี้ดี-แลนด์เริ่มทำการ “Rebranding” เพื่อที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้ดี-แลนด์มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชาวสมุทรสาครให้ดีขึ้น แต่ไม่ละทิ้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ดีงามของสมุทรสาครเอาไว้ จึงเกิดเป็นการ ผสมผสานระหว่างความทันสมัยเข้ากับ ความเป็นท้องถิ่นอย่างลงตัว โดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า “ดี-แลนด์ ใช้ใจคิด เพื่อชีวิตอีกขั้น”

history 8 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

Porto Chino แลนด์มาร์คแห่งใหม่

ดี-แลนด์มองเห็นโอกาสในอนาคต ด้วยผ่านประสบการณ์ การพัฒนาแบบบ้านทุกกลุ่มมาตลอดเวลากว่า 10 ปี วันนี้เราจึงมั่นใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า และความท้าทายมากขึ้นกับ “Porto Chino “ ธุรกิจ Lifestyle Mall บนพื้นที่ริมถนนพระราม 2 เพื่อสร้างให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

history 9 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

เปิดตัวโครงการบ้านดี เอกชัยพลัส

หลังจากดี-แลนด์ได้ทำการ Rebranding มาได้เป็นเวลากว่า 1 ปี ในปีนี้ได้เกิดโครงการใหม่ ที่อยู่บนมาตรฐานใหม่ ของดี-แลนด์ นั่นก็คือ “โครงการบ้านดี เอกชัยพลัส” ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นสมุทรสาคร ในเรื่องของป่าโกงกางเข้ามาออกแบบผสมผสานเข้ากับแบบบ้านทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นอย่างลงตัว ให้กับลูกบ้านทุกหลังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

history 10 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2557-2558
พ.ศ. 2557-2558

จุดกำเนิดคนดี ดีแลนด์

ด้วยความเป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เก็บทุกรายละเอียด ก่อนที่จะออกมาเป็นบ้านสักหลัง ทำให้บ้านของดี-แลนด์ มีดีไซน์ที่ตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ และไม่ลืมที่จะนำ สเน่ห์ของวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับแบบบ้านให้มีเอกลักษณ์ ในตามแบบฉบับของดี-แลนด์ อีกทั้งฟังก์ชั่นที่ทันสมัยและเข้าใจลูกค้า อย่างแท้จริง “The Proud พระราม2 จึงสร้างปรากฏการณ์ยอดขาย 20 หลังภายในวันแรกที่เปิดโครงการ” และวิสัยทัศน์ที่ต้องการมีส่วนร่วมทำให้สังคมน่าอยู่ “โครงการ คนดี ดี-แลนด์” จึงเป็นรูปเป็นร่างและขยายต่อยอดกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานในองค์กร ลูกบ้าน และชุมชนรอบข้าง เพื่อหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างจิตอาสาในใจ และเกิดสังคมที่น่าอยู่ต่อ ๆ ไป อาทิ กิจกรรม ปล่อยปะการังเทียม กิจกรรมจักรยาน..เพื่อน้องคนดี กิจกรรมแคมป์เด็กดี และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดารอีกมากมาย

history 11 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

ขยายปีกสู่โซนตะวันออก

“D Town Sri Racha” จากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ดี-แลนด์สยายปีก สู่โซนตะวันออก สานต่อความสำเร็จจากโครงการ “ดีคอมเพล็กซ์ ศรีราชา-นิคมปิ่นทอง 1” และคิดต่อเนื่องเพื่อขยายการลงทุนด้วยโครงการมิกซ์ยูส “ D Town-สวนเสือศรีราชา” กับคอนเซ็ปต์ “ The Port City” เนรมิตเมืองทันสมัยใจกลางศรีราชา ตกผลึกความความคิด จนเป็น Product เพื่อการลงทุน ใส่ใจทุกรายละเอียดจนเกิดเป็น มินิอพาร์ทเม้นท์ ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบการลงทุนและการพักอาศัย รวมทั้งเกิดคอนโดแรก ของดี-แลนด์ ที่ใช้ชื่อว่า “D Park Condo”

 

history 12 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

เปิดตัวบ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง

โดดเด่นด้วยบ้านสไตล์ Tuscany สถาปัตยกรรมที่งามสง่าและหรูหรา มีระดับ ตามแบบฉบับอิตาลี พิถีพิถันในการออกแบบให้เกิดความอ่อนช้อยด้วยลวดลายของเส้นสาย อบอุ่นไปด้วยโทนสีของตัวบ้าน โอบล้อมไปด้วยสัมผัสของธรรมชาติ ต้นไม้ สายลม และแสงแดดอ่อนๆ อากาศบริสุทธิ์ บนที่ราบเนินเขาให้คุณเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่แสนพิเศษกับคนพิเศษ กับ โครงการ บ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง บนทำเลเปี่ยมศักยภาพ เข้า-ออก เมืองปลวกแดงได้อย่างคล่องตัว

 

history 13 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

เปิดตัวโครงการ บ้านดี เดอะ มอนเทอเรย์

ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ จากทำเลที่ตั้ง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคล้ายคลึงกับ เมืองมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นเมืองชายฝั่งที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติดศาสตร์ แบบบ้านได้ถูกออกแบบในสไตล์ American Cozy ผสมผสานความลงตัวระหว่าง บ้านกับธรรมชาติ ให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้ทุกๆ ครั้งที่กลับมาบ้านเหมือนกับการได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

history 14 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เปิดตัวโครงการ บ้านดี เดอะแฮมิลตัน

“จากแนวคิดในการสร้างสรรค์ทุกโครงการ ….. “ทำด้วยใจและเริ่มคิดจากการให้” ตลอด 17 ปี ของดีแลนด์ จึงทำให้วันนี้ “บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์-วงแหวน” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของเราที่จะส่งมองคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อสร้าง “ชีวิตที่ดี” ให้กับทุกคน  บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์-วงแหวน ทาวน์โฮม อารมณ์บ้านเดี่ยวในสังคมส่วนตัว ดื่มด่ำเสน่ห์สไตล์ English Charming ที่อบอุ่น คลาสสิค
และสร้างแรงบันดาลใจกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษ ในแถบชานเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแวดล้อม เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และมีความหมายทุกช่วงเวลา บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ และมุมสร้างสรรค์ของทุกคนในครอบครัว พร้อมระบบ Smart Home ที่จะทำให้คุณอุ่นใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกับการเดินทางเข้า-ออกเมืองที่แสนจะง่ายดาย และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน “ชีวิตที่ดี” ของคุณเป็นแบบไหน ? เราได้ออกแบบ “พื้นที่แห่งความสุข” เตรียมไว้เพื่อคุณแล้วที่นี่….

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545

จากจุดกำเนิดบนความร่วมมือ

จากความร่วมมือของลูกหลานคนสมุครสาครที่ใช้ชีวิตในวันเด็กและเติบโตในจังหวัดนี้ที่เห็นโอกาสจาก “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ที่ครอบครัวทำว่าน่าจะสร้างโอกาสก้าวหน้าทางการลงทุนในอนาคต ซึ่งวันหนึ่งมีที่ดินแปลงเล็กในทำเลที่น่าสนใจ จึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของ “ดี-แลนด์” ในความร่วมมือลงทุนบนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

history 1 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546

ริเริ่มคิดและพัฒนาแบบบ้านให้มีความทันสมัยออกสู่ตลาด

ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่และมีความคิดที่อยากจะพัฒนาแบบบ้านที่มีความทันสมัยออกสู่ตลาด ให้มีความแตกต่าง จากบ้านทั่วๆ ไปในยุคนั้น แต่ก็คงไว้ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยพื้นฐานที่เราทราบดีกว่าคนที่สมุทรสาครต้องการอะไร ดังนั้นทุกองค์ประกอบดังกล่าว จึงถูกสร้างขึ้นบนแบบบ้าน ใน “โครงการแรกของดี-แลนด์” นั่นก็คือ “โครงการรินรดา ท่าจีน”

 

history 2 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2547-2549
พ.ศ. 2547-2549

เดินหน้าสู่โครงการที่สอง

โครงการแรกที่ประสบความสำเร็จด้วยดี จากยอดขายที่สามารถปิดโครงการได้ในเวลาไม่ถึงปี เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแรงส่งที่มีพลังมากยิ่งขึ้น เราจึงเดินหน้าด้วยการเริ่มต้นโครงการที่สองจากที่ดินผืนใหญ่ขึ้น ภายใต้ชื่อ “โครงการรินรดา โอเรียนทอล” โดยมีการวางแผนสินค้าภายในโครงการที่มีความหลายหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น / ทาวน์โฮม 3 ชั้น / อาคารพาณิชย์ / ทาวน์โฮม 3 ชั้นเล่นระดับ / บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เป็นต้น 

 

 

history 3 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2550

Develop Total Quality of Life

ในช่วง 4 ปี 2 โครงการ ที่ผ่านมาทำให้ดี-แลนด์รู้จักความต้องการ และเข้าถึงหัวใจของคนซื้อบ้านมากยิ่งขึ้น นอกจากเรื่องแบบบ้าน และฟังก์ชั่นการใช้งานแล้ว ลูกค้ายังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย จึงเกิดแผนก “ลูกค้าอบอุ่น” ขึ้น ด้วยความที่เป็นบริษัทคนท้องถิ่น ทำให้ดี-แลนด์ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าแม้จะจบกระบวนการขายแล้วก็ตาม ซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาลูกค้าผ่าน 3D Experience จากดี-แลนด์คือ  ” Design / Difference / Develop Total Quality of Life ” ในทุก ๆ โครงการของดี-แลนด์

history 4 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2551-2552
พ.ศ. 2551-2552

โครงการ The Proud หนึ่งในผลงานบนความภูมิใจจาก ดี-แลนด์

แบบบ้านและการบริการหลังการขายเป็นสิ่งที่ ดี-แลนด์ ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราคิดที่อยากจะพัฒนาโครงการต่อมา ซึ่งต้องการที่จะนำเสนอสิ่งที่ดี ๆ มากขึ้น ที่เน้นส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการดีขึ้น จึงเกิดเป็น “โครงการ The Proud “ หนึ่งในผลงานบนความภูมิใจจาก “ดี-แลนด์”

 

 

 

history 5 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

เปิดตัวโครงการทาวน์โฮม "บ้านดี"

จากชื่อเสียงของดี-แลนด์ ที่ผ่านประสบการณ์การพัฒนาโครงการมาตลอด 9 ปี ในพื้นที่สมุทรสาคร ด้วยเมืองที่มีขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยคนจาก หลากหลายอาชีพ-ธุรกิจที่มีคนจากหลากหลายพื้นที่ เข้ามาทำงาน “ดี-แลนด์” มองเห็นโอกาสในการพัฒนา โครงการใหม่ ภายใต้ชื่อ “บ้านดี” เพื่อนำเสนอทาวน์โฮม ที่มีรูปแบบดีไซน์และฟังก์ชั่นสำหรับกลุ่มครอบครัว เริ่มต้นในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

 

history 6 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

ดีแลนด์ ใช้ใจคิด เพื่อชีวิตอีกขั้น

เดินหน้าอย่างเต็มกำลังกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี วันนี้ดี-แลนด์เริ่มทำการ “Rebranding” เพื่อที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนให้ดี-แลนด์มีความทันสมัยมากขึ้น และสามารถที่จะ ตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชาวสมุทรสาครให้ดีขึ้น แต่ไม่ละทิ้งวิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ดีงามของสมุทรสาครเอาไว้ จึงเกิดเป็นการ ผสมผสานระหว่างความทันสมัยเข้ากับ ความเป็นท้องถิ่นอย่างลงตัว โดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า “ดี-แลนด์ ใช้ใจคิด เพื่อชีวิตอีกขั้น”

history 7 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2555

Porto Chino แลนด์มาร์คแห่งใหม่

ดี-แลนด์มองเห็นโอกาสในอนาคต ด้วยผ่านประสบการณ์ การพัฒนาแบบบ้านทุกกลุ่มมาตลอดเวลากว่า 10 ปี วันนี้เราจึงมั่นใจในการก้าวต่อไปข้างหน้า และความท้าทายมากขึ้นกับ “Porto Chino “ ธุรกิจ Lifestyle Mall บนพื้นที่ริมถนนพระราม 2 เพื่อสร้างให้เกิดเป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร

 

 

 

history 8 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2556

เปิดตัวโครงการบ้านดี เอกชัยพลัส

หลังจากดี-แลนด์ได้ทำการ Rebranding มาได้เป็นเวลากว่า 1 ปี ในปีนี้ได้เกิดโครงการใหม่ ที่อยู่บนมาตรฐานใหม่ ของดี-แลนด์ นั่นก็คือ “โครงการบ้านดี เอกชัยพลัส” ที่มีการนำเอาเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นสมุทรสาคร ในเรื่องของป่าโกงกางเข้ามาออกแบบผสมผสานเข้ากับแบบบ้านทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นอย่างลงตัว ให้กับลูกบ้านทุกหลังได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

history 9 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2557-2558
พ.ศ. 2557-2558

จุดกำเนิดคนดี ดีแลนด์

ด้วยความเป็นคนที่ไม่เคยหยุดที่จะคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เก็บทุกรายละเอียด ก่อนที่จะออกมาเป็นบ้านสักหลัง ทำให้บ้านของดี-แลนด์ มีดีไซน์ที่ตรงใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ และไม่ลืมที่จะนำ สเน่ห์ของวิถีชีวิตแบบท้องถิ่นเข้ามาผสมผสานกับแบบบ้านให้มีเอกลักษณ์ ในตามแบบฉบับของดี-แลนด์ อีกทั้งฟังก์ชั่นที่ทันสมัยและเข้าใจลูกค้า อย่างแท้จริง “The Proud พระราม2 จึงสร้างปรากฏการณ์ยอดขาย 20 หลังภายในวันแรกที่เปิดโครงการ” และวิสัยทัศน์ที่ต้องการมีส่วนร่วมทำให้สังคมน่าอยู่ “โครงการ คนดี ดี-แลนด์” จึงเป็นรูปเป็นร่างและขยายต่อยอดกิจกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานในองค์กร ลูกบ้าน และชุมชนรอบข้าง เพื่อหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างจิตอาสาในใจ และเกิดสังคมที่น่าอยู่ต่อ ๆ ไป อาทิ กิจกรรม ปล่อยปะการังเทียม กิจกรรมจักรยาน..เพื่อน้องคนดี กิจกรรมแคมป์เด็กดี และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ ในถิ่นทุรกันดารอีกมากมาย

history 10 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559

ขยายปีกสู่โซนตะวันออก

“D Town Sri Racha” จากผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร ดี-แลนด์สยายปีก สู่โซนตะวันออก สานต่อความสำเร็จจากโครงการ “ดีคอมเพล็กซ์ ศรีราชา-นิคมปิ่นทอง 1” และคิดต่อเนื่องเพื่อขยายการลงทุนด้วยโครงการมิกซ์ยูส “ D Town-สวนเสือศรีราชา” กับคอนเซ็ปต์ “ The Port City” เนรมิตเมืองทันสมัยใจกลางศรีราชา ตกผลึกความความคิด จนเป็น Product เพื่อการลงทุน ใส่ใจทุกรายละเอียดจนเกิดเป็น มินิอพาร์ทเม้นท์ ที่สร้างความแตกต่างของรูปแบบการลงทุนและการพักอาศัย รวมทั้งเกิดคอนโดแรก ของดี-แลนด์ ที่ใช้ชื่อว่า “D Park Condo”

 

history 11 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

เปิดตัวบ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง

โดดเด่นด้วยบ้านสไตล์ Tuscany สถาปัตยกรรมที่งามสง่าและหรูหรา มีระดับ ตามแบบฉบับอิตาลี พิถีพิถันในการออกแบบให้เกิดความอ่อนช้อยด้วยลวดลายของเส้นสาย อบอุ่นไปด้วยโทนสีของตัวบ้าน โอบล้อมไปด้วยสัมผัสของธรรมชาติ ต้นไม้ สายลม และแสงแดดอ่อนๆ อากาศบริสุทธิ์ บนที่ราบเนินเขาให้คุณเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่แสนพิเศษกับคนพิเศษ กับ โครงการ บ้านดี เดอะวัลเล่ย์ ปลวกแดง บนทำเลเปี่ยมศักยภาพ เข้า-ออก เมืองปลวกแดงได้อย่างคล่องตัว

 

history 12 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

เปิดตัวโครงการ บ้านดี เดอะ มอนเทอเรย์

ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ จากทำเลที่ตั้ง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคล้ายคลึงกับ เมืองมอนเทอเรย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเป็นเมืองชายฝั่งที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และเป็นเมืองท่าเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติดศาสตร์ แบบบ้านได้ถูกออกแบบในสไตล์ American Cozy ผสมผสานความลงตัวระหว่าง บ้านกับธรรมชาติ ให้คุณได้พักผ่อนในบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้ทุกๆ ครั้งที่กลับมาบ้านเหมือนกับการได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

history 13 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เปิดตัวโครงการ บ้านดี เดอะแฮมิลตัน

“จากแนวคิดในการสร้างสรรค์ทุกโครงการ ….. “ทำด้วยใจและเริ่มคิดจากการให้” ตลอด 17 ปี ของดีแลนด์ จึงทำให้วันนี้ “บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์-วงแหวน” เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดของเราที่จะส่งมองคุณภาพในการอยู่อาศัยที่ดี เพื่อสร้าง “ชีวิตที่ดี” ให้กับทุกคน  บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์-วงแหวน ทาวน์โฮม อารมณ์บ้านเดี่ยวในสังคมส่วนตัว ดื่มด่ำเสน่ห์สไตล์ English Charming ที่อบอุ่น คลาสสิค
และสร้างแรงบันดาลใจกับบรรยากาศสไตล์อังกฤษ ในแถบชานเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแวดล้อม เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ และมีความหมายทุกช่วงเวลา บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ และมุมสร้างสรรค์ของทุกคนในครอบครัว พร้อมระบบ Smart Home ที่จะทำให้คุณอุ่นใจ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามกับการเดินทางเข้า-ออกเมืองที่แสนจะง่ายดาย และใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน “ชีวิตที่ดี” ของคุณเป็นแบบไหน ? เราได้ออกแบบ “พื้นที่แห่งความสุข” เตรียมไว้เพื่อคุณแล้วที่นี่….

history 14 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

จรรยาบรรณธุรกิจ

ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากมีความเชื่อว่าจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

QS-IA-08 จรรยาบรรณธุรกิจ
ประเภทไฟล์ | PDF
ขนาดไฟล์ 1.8 Mb.

รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ