ขั้นตอนการสร้างบ้าน

ขั้นตอนการเตรียม

01Contact us 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้ามีความสนใจที่จะสร้างบ้าน หรือขอคำปรึกษาในการการสร้างบ้าน หรือต้องการทราบว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้าน หรือขั้นตอนต่างๆในการสร้างบ้าน หรืออยากทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ

02Coordinate credit 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

กรณีสนใจสร้างบ้านและอยากขอสินเชื่อธนาคาร ทางบริษัทจะประสานงานลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ

03 Prepare the substance 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่จำเป็นในการสร้างบ้าน และหรือเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

04 Sales staff 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 4

ประสานนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ขาย และสถาปนิคเพื่อปรึกษาเรื่องแบบบ้าน และราคาค่าก่อสร้าง และสภาพที่ดินของลูกค้าในการสร้างบ้าน และขั้นตอนอื่นๆ

ขั้นตอนเลือกแบบบ้าน

05 Choose a house type 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจที่จะเริ่มการสร้างบ้าน เจ้าหน้าที่จะประสานนัดหมายเพื่อเลือกแบบบ้าน หรือปรับแบบบ้าน หรือออกแบบบ้านใหม่

06 Land survey 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

นัดหมายเพื่อสำรวจที่ดินของลูกค้า ณ สถานที่จริง เพื่อวัดขนาดที่ดินและประมาณการดินถม (ถ้ามี) และเก็บรูปภาพสภาพที่ดินเพื่อวางแผนการก่อสร้าง

07 House plan summary 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากการสำรวจที่ดิน ทางสถาปนิกจะประสานงานลูกค้า เพื่อสรุปแบบบ้านที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราคาค่าก่อสร้างและเงื่อนไขการรับสร้างบ้านต่างๆ

08 Deposit 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 4

ลูกค้าสรุปแบบบ้านได้แล้ว และทราบราคาค่าก่อสร้างโดยประมาณแล้ว หากต้องการให้ทางบริษัททำการปรับแบบ หรือออกแบบบ้านให้ลูกค้าทำการวางเงินมัดจำ (เงินมัดจำถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาค่าก่อสร้างบ้าน)

09 Home Improvement 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 5

ทางสถาปนิกทำการปรับแบบ หรือออกแบบบ้านตามความต้องการของลูกค้าจนลูกค้าสรุปแบบบ้านแล้วเสร็จ

010 Price summary 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากสรุปแบบบ้านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสรุปราคาค่าก่อสร้างทั้งหมดแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ขั้นตอนทำสัญญา

011 Prepare the substance 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

ลูกค้าจัดการเตรียมเอกสารที่จำเป็น ตามที่เจ้าหน้าที่ประสานสำหรับการทำสัญญารับสร้างบ้าน

012 Pay the contract fee 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

ลูกค้าทำการชำระเงินค่าทำสัญญา (เงินโอน, เช็ค) กรณีขอสินเชื่อกับธนาคาร ทางบริษัทจะประสานทางธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเงินทำสัญญาธนาคารจะเป็นผู้ทำเช็คชำระค่าทำสัญญา

013 Sign contract 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าทำความเข้าใจในสัญญาแล้วลงนามในสัญญารับสร้างบ้าน แล้วรับคู่สัญญาเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการก่อสร้าง

014 Construction drawing 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้างทำการเขียนแบบก่อสร้างเพื่อขออนุญาต

015 Request for district permission 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

เจ้าหน้าที่ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และประสานงานจนได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง

016 Place the land 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ทำประสานงานนัดลูกค้า เพื่อไปยังสถานที่ก่อสร้างจริงเพื่อกำหนดแนววางผังบ้านบนที่ดิน ทั้งนี้เพื่อตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

017 Pile 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 4

เริ่มตอกเสาเข็ม ช่วงเวลานี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการทำพิธีลงเสาเอก เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การอยู่อาศัย

018 Construction 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 5

เริ่มก่อสร้างบ้านตามแบบและขั้นตอนการก่อสร้าง โดยจะแบ่งงานตามงวดงาน โดยทางวิศวกรควบคุมงานและสถาปนิกจะประสานลูกค้าตลอดเวลาการก่อสร้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพบริษัทส่วนกลางจะเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้านในแต่ละช่วงงาน เพื่อให้บ้านได้มาตรฐานสูงสุด

ขั้นตอนการตรวจงาน

019 Warrant 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง คือ ขั้นตอนการตรวจรับงวดงาน โดยทางวิศวกรจะประสานลูกค้า เข้าตรวจสอบตามงวดงานต่างๆ ว่างานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ โดยเจ้าหน้าที่จะประสานลูกค้าเพื่อนัดหมายวันและเวลา

020 Home inspection engineer 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

วิศวกรนำลูกค้า เข้าตรวจสอบตามงวดงานต่างๆ ว่างานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ

021 Check for work periods 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าทำการตรวจสอบตามงวดงานต่างๆ ว่างานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ โดยลูกค้าเป็นผู้ลงนามในการตรวจรับงวดงาน

ขั้นตอนการชำระค่างวดงานก่อสร้าง

022 Financial statement payment ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ส่งเอกสารแจ้งยอดชำระค่างวด

023 Pay for work installments 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

ลูกค้าชำระเงินค่างวดการก่อสร้าง (โอนเงิน, ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร) ส่งสลิปการชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ กรณีขอสินเชื่อกับธนาคาร ทางบริษัทจะประสานทางธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเงินค่างวดการก่อสร้าง ธนาคารจะเป็นผู้ทำเช็คชำระค่างวดการก่อสร้าง

024 Get a receipt 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเป็นหลักฐาน

ขั้นตอนการรับมอบบ้าน

025 Sales staff 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่สำคัญ คือ เมื่อบ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ ขั้นตอนการตรวจรับมอบบ้าน โดยทางวิศวกรจะประสานลูกค้า เข้าตรวจสอบงานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ โดยเจ้าหน้าที่จะประสานลูกค้าเพื่อนัดหมายวันและเวลา

026 Home inspection engineer 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 2

วิศวกรนำลูกค้า เข้าตรวจสอบบ้านทั้งหมด ว่างานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ หากมีรายการที่ต้องการให้แก้ไข ทางวิศวกรจะออกรายการโดยละเอียด แล้วดำเนินการตามรายการที่ระบุจนแล้วเสร็จ

028 Financial statement payment 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 3

ลูกค้าทำการตรวจสอบงานก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามมาตรฐาน ถูกต้องตามแบบ โดยลูกค้าเป็นผู้ลงนามในการตรวจรับบ้าน

08 Deposit 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 4

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ส่งเอกสารแจ้งยอดชำระค่างวดสุดท้าย

029 Pay the last installment 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 5

ลูกค้าชำระเงินค่างวดสุดท้าย (โอนเงิน, ผ่านเคาเตอร์ธนาคาร) ส่งสลิปการชำระให้แก่เจ้าหน้าที่ กรณีขอสินเชื่อกับธนาคาร ทางบริษัทจะประสานทางธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวก โดยเงินค่างวดการก่อสร้าง ธนาคารจะเป็นผู้ทำเช็คชำระค่างวดการก่อสร้าง

030 Get insurance slip 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 6

เจ้าหน้าที่บริษัททำการส่งมอบเอกสารการรับประกันบ้าน,กุญแจบ้าน,ใบเสร็จรับเงินค่างวดสุดท้าย

031 After sales service 01 ดีแลนด์ DLAND HOME BUILDER

ขั้นตอนที่ 7

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหลังการขาย ติดต่อลูกค้าแนะนำการบริการหลังการขาย Call Center 1793

รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ